statut fundacji

Fundacja Koliber „Dla Twojego lepszego życia”

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLE

Art. 1

 

Adriana Magdalena Tomusiak, zwana dalej Fundatorem, zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji, sporządzonego w dniu 21 czerwca 2023, przez notariusza Iwonę Łacną w Kancelarii Notarialnej notariuszy Moniki Barczuk, Iwony Łacnej Spółki Cywilnej we Wrocławiu, przy ulicy Sienkiewicza numer 34a ustanawia Fundację, dla której, na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ustala Statut.

Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

 

Art. 2

 

 1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Koliber „ Dla Twojego lepszego życia”

 2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

 3. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych dla celów współpracy z zagranicą.

Art. 3

 

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

 3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

Art. 4

 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

Art. 5

 

 1. Fundacja ma prawo używać własnego logo, pieczęci, znaków i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd i które po zarejestrowaniu będą podlegać ochronie prawnej.

 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji

Rozdział II – Cele i formy działania Fundacji

 

Art. 6

 

Fundacja została powołana aby realizowań następujące cele:

  1. Udzielanie wsparcia:

  1. w poszukiwaniu i organizacji diagnostyki i opieki medycznej, w tym transportu, transportu specjalistycznego i organizacji pobytu związanego z diagnostyką i leczeniem osoby wspieranej i jej opiekunów wszelkich grup społecznych a w szczególności dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją i marginalizacją.

  2. w realizacji wszelkich inicjatyw i aktywności osobistej, obywatelskiej, społecznej, edukacyjnej oraz zawodowej wszelkich grup społecznych, a w szczególności dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją i marginalizacją.

  3. we wszelkich dziedzinach życia, a w szczególności wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i rozwojowego wszelkich grup społecznych, a w szczególności dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją i marginalizacją.

  4. w aktywnym spędzaniu wolnego czasu wszelkich grup społecznych, a w szczególności dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją i marginalizacją.

 1. Aktywizacja:

  1. osobista, obywatelska, społeczna i edukacyjna wszelkich grup społecznych, a w szczególności dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją i marginalizacją

  2. zawodowa wszelkich grup społecznych a w szczególności osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją i marginalizacją.

  3. wszelkich osób i środowisk mogących działać na rzecz osób potrzebujących pochodzących ze wszelkich grup społecznych, a w szczególności dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją i marginalizacją.

 2. Propagowanie:

  1. aktywności osobistej, obywatelskiej, społecznej i edukacyjnej wszelkich grup społecznych, a w szczególności dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją i marginalizacją.

  2. aktywności zawodowej wszelkich grup społecznych a w szczególności, osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją i marginalizacją

  3. umacniania społeczeństwa obywatelskiego

 

Art. 7

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

    1. Organizację:

  1. imprez i zawodów o charakterze rekreacyjnym i sportowym

  2. zajęć terapeutycznych

  3. imprez i wyjazdów o charakterze integracyjnym i terapeutycznym

  4. zajęć o charakterze profilaktyczno-kompensacyjnym

  5. konferencji i spotkań

  6. szkoleń i konsultacji:

   1. dla wolontariuszy

   2. asystentów zdrowienia psychicznego

   3. asystentów osób z niepełnosprawnością

   4. asystentów osób starszych i potrzebujących wsparcia asystenta

  7. transportu i specjalistycznego transportu medycznego

  8. pobytu związanego z diagnostyką i leczeniem

  9. diagnostyki i opieki medycznej

 1. Działalność

  1. charytatywną i prospołeczną

  2. na rzecz integracji środowiska szkolnego i akademickiego

  3. wspierającą możliwość uczestnictwa w edukacji, rozwoju i doskonaleniu zawodowym

  4. naukową, edukacyjną i oświatową

  5. informacyjną i promocyjną

  6. z zakresu integracji społecznej

  7. doradczą

  8. psychologiczną i terapeutyczną

  9. zapobiegającą wszelkim formom dyskryminacji osób szczególnie na nią narażonych

 2. Współpracę

  1. międzyregionalną i międzynarodową

  2. z innymi instytucjami, a w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej w zakresie społeczno-gospodarczym, z innymi fundacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą.

W zakresie przedmiotu działalności wskazanego w punktach od 1 do 3.2 działalność pożytku publicznego realizowana jest nieodpłatnie.

Fundacja prowadzi działalność w zakresie sfery zadań publicznych i jest to działalność na rzecz ogółu społeczności.

 

Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji

 

Art. 8

 

Majątek Fundacji przeznaczony na realizację celów statutowych stanowi kwota 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), wniesiona przez Fundatora.

 

Art. 9

 

Z majątku Fundacji zostaje wyodrębniona kwota 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), przeznaczona na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Art. 10

 

Majątek Fundacji stanowią ponadto środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

 

Art. 11

 

Dochodami Fundacji są w szczególności:

 1. darowizny, spadki, dotacje, subwencje i zapisy,

 2. środki pozyskane od sponsorów,

 3. dochody z własnej działalności gospodarczej,

 4. środki ze zbiórek publicznych,

 5. środki publiczne, w tym z Unii Europejskiej,

 6. środki pozyskane z udziałów, obligacji i akcji oraz innych praw,

 7. granty,

 8. środki z aukcji, imprez publicznych oraz prywatnych,

 9. środki ze statutowej działalności Fundacji,

 10. środki finansowe pochodzące z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,

 11. inne źródła dozwolone przez prawo.

 

Art. 12

 

Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, dotacji, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji oraz na pokrycie kosztów bieżącej działalności Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

Art. 13

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

Art. 14

 

Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczany na statutowe cele Fundacji.

 

Art. 15

 

Funduszami i majątkiem Fundacji zarządza Zarząd.

 

Art. 16

 

Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej, jednakże do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

Art. 17

 

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Art. 18

 

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

 

Rozdział IV – Działalność Gospodarcza

Art. 19

 

    1. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

    2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z poniżej wskazaną klasyfikacją PKD:

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

 1. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

 

Art. 20

 

Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych.

 

Art. 21

 

Fundacja może występować, jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów statutowych Fundacji.

 

Art. 22

 

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.

 

Art. 23

 

Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów, określa regulamin zakładu, uchwalony przez Zarząd .

 

Art. 24

 

Kierownik zakładu jednoosobowego kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem .

 

Art. 25

 

Kierownik zakładu wieloosobowego kieruje zakładem oraz podległymi mu pracownikami, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem .

 

Art. 26

 

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

 

Art. 27

 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 

Rozdział V – Władze Fundacji

Art. 28

 

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem),

Zarząd

 

Art. 29

 

    1. Zarząd składa się z od 1 do 3 osób i jest powoływany i odwoływany przez Fundatora w drodze uchwały, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powołany w niniejszym statucie.

    2. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą:

 1. Adriana Magdalena Tomusiak – Prezes Zarządu

 2. Joanna Magdalena Tomusiak – Wiceprezes Zarządu

 

Art. 30

 

 1. W przypadku, jeśli Zarząd składa się z 1 osoby, powoływany jest Prezes Zarządu.

 2. W przypadku, jeśli Zarząd liczy więcej niż 1 osobę, powołuje się obok Prezesa Zarządu również jednego Wiceprezesa Zarządu lub 2 Wiceprezesów Zarządu, jeśli Zarząd jest 3 osobowy.

 3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje jako wolontariusze lub odpłatnie.

 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

 1. śmierci,

 2. rezygnacji,

 3. odwołania przez Fundatora.

 

Art. 31

 

Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

 

Art. 32

 

Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.

 

Art. 33

 

 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 2. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji nie zastrzeżonych dla innych organów, w szczególności:

  1. uchwalanie rocznych programów działania, budżetu rocznego i wieloletnich planów finansowych Fundacji,

  2. wykonywanie rocznych programów działania i budżetu rocznego.

  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

  4. przyjmowanie dotacji, spadków, darowizn i zapisów.

 1. Każdy z członków Zarządu samodzielnie może zawierać umowy o pracę w imieniu Fundacji, w tym z drugim członkiem zarządu fundacji.

 

Art. 34

 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jego składu. W przypadku Zarządu trzyosobowego wymagana jest obecność, co najmniej dwóch członków Zarządu.

 

Art. 35

 

Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

Art. 36

 

 1. Do ważności oświadczeń woli składanych przez Fundację, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

 2. Współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, wymagane jest również w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych.

 3. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia, określone w ust. 1 i 2, składa Prezes Zarządu samodzielnie.

 

Art. 37

 

Prezes Zarządu może samodzielnie reprezentować Fundację, składać ważne oświadczenia woli Fundacji, oraz odbierać oświadczenia w imieniu Fundacji, jak również może samodzielnie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania majątkowe, jeśli posiada pełnomocnictwo do dokonywania tych czynności, od jednego Wiceprezesa Zarządu w przypadku Zarządu dwuosobowego i od dwóch wiceprezesów Zarządu w przypadku Zarządu trzyosobowego.

 

Art. 38

 

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę. Wszelkie umowy z członkami Zarządu zawiera Prezes .

 

Art. 39

 

W przypadku zatrudnienie Prezesa Zarządu w Fundacji umowę z nim podpisuje Wiceprezes Zarządu.

 

Art. 40

 

    1. Zabronione jest:

  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej osobami bliskimi,

  2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  3. wykorzystanie majątku Fundacji na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

  4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 1. Czynności dokonane z naruszeniem tego artykułu są nieważne.

Kompetencje Fundatora

Art. 41

 

Do kompetencji Fundatora należy:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania,

 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji.

 

Art. 42

 

Fundator podejmuje swoje decyzje w formie pisemnych uchwał. Fundator podejmuje uchwały na wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie.

 

Art. 43

 

Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji, w którym może pełnić funkcję Prezesa Zarządu .

Rozdział VI – Zmiana Statutu

Art. 44

 

Fundator dopuszcza możliwość zmiany Statutu Fundacji.

 

Art. 45

 

Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić na podstawie pisemnej uchwały Fundatora.

 

Art. 46

 

Tekst jednolity Statutu po dokonaniu zmian przygotowuje Zarząd Fundacji.

Rozdział VII – Postanowienia końcowe

Art. 47

 

Dla efektywnej poprawy realizacji celów Fundacji może ona połączyć się z inną Fundacją.

 

Art. 48

 

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

 

Art. 49

 

Uchwałę w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator.

 

Art. 50

 

Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie na podstawie uchwały Fundatora.

 

Art. 51

 

W przypadku śmierci Fundatora, względnie w przypadku długotrwałego ograniczenia Fundatora w zdolności do samodzielnego działania, uchwały o dalszym działaniu Fundacji lub o jej likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji.

 

Art. 52

 

W przypadku likwidacji Fundacji Zarząd wyznacza likwidatora Fundacji.

 

Art. 53

 

Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji może zostać przeznaczony mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

Art.54

 

Statut sporządzono i podpisano w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach.

 

Art. 55

 

W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o Fundacjach oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące działalności Fundacji.