Cele i misja fundacji

Naszą misją jest wspieranie ludzi chorych i wykluczonych społecznie, poprzez zapewnianie im opieki medycznej, psychologicznej, prawnej i materialnej. Dążymy do poprawy jakości życia naszych podopiecznych, budowania ich poczucia godności i aktywizowania ich w społeczeństwie. Współpracujemy z innymi organizacjami, instytucjami i wolontariuszami, aby tworzyć sieć wsparcia dla osób potrzebujących. Promujemy postawy solidarności, tolerancji i empatii wobec ludzi chorych i wykluczonych.

Fundacja została powołana aby realizowań następujące cele:

Udzielanie wsparcia:

  • w poszukiwaniu i organizacji diagnostyki i opieki medycznej, w tym transportu, transportu specjalistycznego i organizacji pobytu związanego z diagnostyką i leczeniem osoby wspieranej i jej opiekunów wszelkich grup społecznych a w szczególności dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją i marginalizacją.
  • w realizacji wszelkich inicjatyw i aktywności osobistej, obywatelskiej, społecznej, edukacyjnej oraz zawodowej wszelkich grup społecznych, a w szczególności dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją i marginalizacją.
  • we wszelkich dziedzinach życia, a w szczególności wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i rozwojowego wszelkich grup społecznych, a w szczególności dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją i marginalizacją.
  • w aktywnym spędzaniu wolnego czasu wszelkich grup społecznych, a w szczególności dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją i marginalizacją.

Aktywizacja:

  • osobista, obywatelska, społeczna i edukacyjna wszelkich grup społecznych, a w szczególności dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją i marginalizacją
  • zawodowa wszelkich grup społecznych a w szczególności osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją i marginalizacją.
  • wszelkich osób i środowisk mogących działać na rzecz osób potrzebujących pochodzących ze wszelkich grup społecznych, a w szczególności dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją i marginalizacją.

Propagowanie:

  • aktywności osobistej, obywatelskiej, społecznej i edukacyjnej wszelkich grup społecznych, a w szczególności dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją i marginalizacją.
  • aktywności zawodowej wszelkich grup społecznych a w szczególności, osób z niepełnosprawnością, osób zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją i marginalizacją
  • umacniania społeczeństwa obywatelskiego